LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 37. – Čl. I bod 11. - § 171k
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme podmieniť takýto úkon súhlasom správcu.
Nehospodárne ukončenie zmluvného vzťahu môže mať nepriaznivý dopad na majetok podliehajúci konkurzu. Aj z tohto dôvodu je potrebné aby úpadca predkladal k návrhu zmluvný prehľad. Správca by aj v nadväznosti na ust. § 171i ods. 1 mal vedieť aké zmluvy úpadca ukončuje a či naozaj neukracujú veriteľov a podstatu. Mal by to podľa nášho názoru robiť iba so súhlasom správcu, ktorý by úkon povolil s odbornou starostlivosť a v prospech podstaty.