LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 36. – Čl. I bod 11. - § 171j ods. 2
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme spresniť formuláciu, aby s nej bolo zrozumiteľne zrejmé, že sa jedná o pohľadávky dlžníka voči tretím osobám.
Keďže odpadlo označenie dlžníka v konkurze pojmom úpadca je potrebné dôsledne formulačne oddeliť dlžníka, ktorý žiada o oddlženie o jeho dlžníkov, ktorý sú tretími osobami.