LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 35. – Čl. I bod 11. - § 171j ods. 1
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme stanoviť splatnosť vyhlásením konkurzu.
Navrhované riešenie môže spôsobovať technické problémy, keďže na príslušenstvo nebude nárok už vyhlásením konkurzu, ale pohľadávka sa stane splatnou až prihlásením. Moment prihlásenia bude potrebné dodatočne preverovať u správcu, do systémov sa bude zadávať spätne a nastane problém s hlásením do príslušných zákonných registrov.