LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 34. – Čl. I bod 11. - § 171i ods. 3
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zúžiť povolené užívanie vecí iba vo vzťahu k bežnej súčasti domácnosti dlžníka (vo vzťahu k iným veciam buď vôbec alebo iba so súhlasom správcu).  
Ak nejde o bežnú súčasť domácnosti môže byť aj bežné užívanie vecí bez náležitého dôvodu na úkor majetku podliehajúceho konkurzu, resp. konkurzných veriteľov. Zároveň chýba reálna sankcia za poškodenie, stratu, zničenie užívanej veci. Ustanovenie umožňuje dlžníkovi užívať vec tvoriacu konkurznú podstatu zvyčajným spôsobom, v uvedenom ustanovení by mala byť uzákonená aj povinnosť dlžníka znášať náklady súvisiace z prevádzkou a užívaním predmetnej veci.