LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 30. – Čl. I bod 11. - § 171e ods. 2
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Okrem toho, že za opakované porušenie sa považuje opakovanie toho istého porušenia navrhujeme doplniť tak, že porušením povinnosti správcu sa rozumie, ak správca poruší dva krát akúkoľvek povinnosť.
Opakovanie rôznych porušení zakladá rovnako kvalifikovanú nedôveru konkurzných veriteľov a naznačuje neschopnosť správcu riadne plniť úlohy v konkurznom konaní.