LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 29. – Čl. I bod 11. - § 171e
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zaviesť aj možnosť výberu správcu veriteľmi a možnosť podať súdu podnet na odvolanie správcu.
V návrhu zákona sú uvedené slabé mechanizmy na vyvodenie zodpovednosti a sankcií voči správcovi. Jediný účinný nástroj veriteľa, ktorému to hlasovacie práva umožňujú, je zvoliť si na ochranu svojich záujmov dôveryhodného správcu. Aj s prihliadnutím na to, že táto časť zákona sa má týkať fyzických osôb podnikateľov, je pre banku neakceptovateľné, aby veriteľ o túto možnosť prišiel a správca sa volil len náhodným výberom. Mechanizmy kontroly správcu, ktoré zavádza nová úprava sú neefektívne a zdĺhavé (napr. ak sa odvolaný správca podá odvolanie). Ďalším pomocným nástrojom by mohla byť možnosť veriteľov podať podnet na súd na odvolanie správcu, ak odvolanie navrhnú veritelia s napr. 10% všetkých hlasov.