LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 28. – Čl. I bod 11. - § 171d ods. 2
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme stanoviť mechanizmus refundovania veriteľovi, ktorý podal podnet v rozsahu aspoň pomernej časti jeho nákladov v prípade, že v dôsledku jeho podnetu bude do podstaty zahrnutý majetok.
Rozumieme novozavedenej tendencii prenášania prvotných nákladov na veriteľa. Následne, v prípade úspešného rozšírenia majetku podliehajúceho konkurzu však niet dôvod aby znášal tieto náklady iba aktívny veriteľ.