LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 27. – Čl. I bod 11. - § 171d ods. 1
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť za „vychádza“ slovo „najmä“, za spojenie „od dlžníka, veriteľov“ slová „advokáta, Centra právnej pomoci“, za „Správca vykoná“ spojenie „s odbornou starostlivosťou“, za „prípadne ďalšie“ slovo „potrebné“. Na konci odseku navrhujeme doplniť novú vetu „O výsledku šetrenia zašle bez zbytočného odkladu správu veriteľovi.“.
Navrhujeme uvedené zosúladiť s ust. § 73 ZKR, nakoľko povinnosť správcu vykonávať vlastné šetrenia zostala zachovaná aj pre prípad oddlženia fyzických osôb. Riadene šetrenie vylúči pochybnosti a súdne spory. 
Zároveň nie je jednoznačné čo sa rozumie pod spojením „časovo nenáročné šetrenia“ a „nepatrné náklady“.  V praxi správcami ľahko zneužiteľné pojmy na úkor veriteľov. Správca má mať povinnosť ako v konkurze PO.