LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 26. – Čl. I bod 11. - § 171c
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme ponechať aj správcovi možnosť odporovať úpadcove úkony.
Navrhované znenie naznačuje, že správca nebude môcť odporovať úpadcove úkony pred vyhlásením konkurzu. Považujeme to za obrovský krok späť a veľmi zlý signál pre úpadcov. Správcovia v praxi často tento inštitút využívajú, pretože je tu veľa úpadcov, ktorý sa na konkurz vopred pripravujú. Nemyslíme si, že §171c bude postačovať k tomu aby to odradilo úpadcov od uskutočňovania úkonov podľa ust. § 57 a nasl. ZKR. Minimálne navrhujeme aby sa do ust. § 171 b ods. 2 (teoreticky rozpracovať písm. h) doplnilo, že ak dlžník uskutočnil niektorý z úkonov, ktorý by v súlade s ust. § 57 a nasl. ZKR zakladal právo správcu takémuto úkonu odporovať, bude preukázaný jeho nepoctivý zámer. Ochranné mechanizmy pred zneužitím oddlženia sú pre veriteľa ťažko využiteľné, keďže sa nevie dostať k informáciám, ktoré by mohol použiť na úspešnú argumentáciu pri žalobe. Pritom v tejto časti konania už dlžník bude oddlžený, takže zdržanie procesu ho nebude zaťažovať.