LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 23. – Čl. I bod 11. - § 171a ods. 5 - nový
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vložiť nový ods. 5 ktorý znie: “(5) Ak súd rozhodne o zrušení splátkového kalendára alebo o zrušení oddlženia, súčasne  uznesením rozhodne o pokute advokátovi alebo Centru právnej pomoci vo výške pohľadávky v čase rozhodnutia,  minimálne 500 Eur za potvrdenie nepravdivých skutočností podľa § 167 ods. 2 tohto zákona. Uznesenie o uložení pokuty súd doručí  správcovi a tomu, komu bola pokuta uložená; uznesenie súd nezverejňuje v Obchodnom vestníku. Proti uzneseniu o uložení pokuty je oprávnený podať odvolanie do 30 dní od doručenia ten, komu bola pokuta uložená. Výnos pokuty je príjmom všeobecnej podstaty; nárok na zaplatenie pokuty uplatní správca. Právoplatné uznesenie o uložení pokuty je exekučným titulom.“
Zmyslom navrhovanej úpravy je vylúčiť svojvoľné a účelové podania návrhov. Sankcia prináša relatívnu istotu zodpovednosti advokáta a Centra za obsah návrhu.