LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 22. – Čl. I bod 11. - § 171a ods. 1
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme rozšíriť okruh subjektov oprávnených domáhať sa zrušenie oddlženia.
Jednoznačne by mal mať logicky túto možnosť aj správca, prípadne súd. Možnosť ako sa o nepoctivom zámere dozvie a posúdi ho veriteľ, ktorý je z iného konca SR a nemá právnické vzdelanie, je minimálna.  Nie je reálne aby kvôli pohľadávke, ktorá má hodnotu pár 100 EUR, resp. pár 1000 EUR s predpokladom uspokojenia okolo 10% chodil veriteľ pravidelne do konkurzného spisu a študoval ho za účelom posúdenia poctivého zámeru. Ak bude konanie zastaveného z tohto dôvodu malo by byť z dôvodu jednoznačnosti právnej úpravy uvedené, že nový návrh na oddlženie môže úpadca podať až za 10 rokov.