LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 19. – Čl. I bod 11. - § 171 ods. 1
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme uskutočniť podrobnejšie preskúmanie záväzkov dlžníka pred ich zahrnutím do oddlženia.
Za oddlžené sa majú považovať záväzky ktoré označí úpadca, bez toho aby jeho vyhlásenie a výpočet niekto skontroloval a preskúmal. Toto určite nepovažujeme za správne. V praxi sa úplne bežne stáva, že údaje ktoré v návrhu uvedie úpadca sú neúplné alebo nepresné a nemyslíme si, že povinnosť zastúpenia úpadcu právnikom na tomto niečo zmení. Napokon aj doposiaľ väčšinu návrhov pripravovali pre úpadcov právnici.