LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 17. – Čl. I bod 11. - § 170 ods. 1 písm. c)
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme definovať pohľadávku z ukončenia zmluvy.
Zároveň navrhujeme tiež do dôvodovej správy doplniť dôvod, pre ktorý bolo potrebné tento nový pojem zaviesť. Pojem nie je z nášho pohľadu zrozumiteľný. Pohľadávka je vždy z konkrétnej zmluvy, napr. úverovej a nie z ukončenia, ak to nemá byť iba pohľadávka z bezdôvodného obohatenia, tak je potrebné uviesť o aké ďalšie právne dôvody ide a ak áno, tak je potrebné použiť štandardný pojem. Pokiaľ sú zavádzané nové právne inštitúty a právne pojmy, je potrebné ich riadne a jednoznačne upraviť.