LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 16. – Čl. I bod 11. - § 170 ods. 1 písm. a)
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme do konkurzu zahrnúť pohľadávky vo výške ku dňu vyhlásenia konkurzu, nie za kalendárny mesiac pred vyhlásením konkurzu (zjednotiť s konkurzom na PO).
Úprava by mala „zachytávať“ pohľadávky vzniknuté do dňa vyhlásenia konkurzu, nie iba tie ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz pretože konkurzu bezdôvodne uniká časť pohľadávok ktoré vznikli v čase od 1. dňa mesiaca v ktorom bol vyhlásený konkurz do jeho vyhlásenia. Uvedené spôsobuje veľké spracovateľské a účtovné komplikácie. V nadväznosti na § 171o podľa ktorého  konkurzu podlieha majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu, sú tieto ustanovenia v rozpore. Pokiaľ sa uvažuje iba o rozdelení lehoty, je potrebné zodpovedať otázku ako budú uspokojované pohľadávky, ktoré vzniknú v kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz (napr. záväzok vznikne 01.01. a konkurz bude vyhlásený 31.01.).