LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 15. – Čl. I bod 11. - § 170
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme jednoznačne upraviť režim podmienených pohľadávok a ručiteľských záväzkov.
Je potrebné zodpovedať otázku aký režim sa uplatní vo vzťahu k podmieneným pohľadávkam, napr. pohľadávkam z bankových záruk vystavených za dlžníka , ktorých  platnosť bude štandardne dlhšia ako predpokladaný dátum ukončenia, obdobne aj ručiteľské záväzky FO, ktoré ešte nie sú splatné.