LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 13. – Čl. I bod 11. - § 169 ods. 1 písm. d)
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme ohraničiť zmluvné pokuty istou sumou % z výšky istiny pohľadávky.
Týmto sa stáva inštitút zmluvných pokút obsiahnutý v OZ obsolentný a právne veľmi ťažko vymožiteľný, nakoľko je veľký predpoklad, že práve v takýchto prípadoch bude úverový vzťah končiť oddlžením. Netreba tiež zabúdať na moderačné právo súdov vo vzťahu k zmluvným pokutám.