LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 11. – Čl. I bod 11. - § 169 ods. 1
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v § 169 ods. 1 a iných obdobných ustanoveniach (napr. §170 ods. 1 písm. a)) viazať príslušné skutočnosti nie na podanie návrhu na určenie splátkového kalendára, ale až na zverejnenie uznesenia v Obchodnom vestníku. Táto pripomienka platí pre celý zákon.
Uvedené riešenie spôsobuje veľké spracovateľské a účtovné komplikácie. Pokiaľ má dochádzať k skutočnostiam ovplyvňujúcim najmä účtovné operácie, tieto by mali byť naviazané až na relevantné verejne publikované informácie z Obchodného vestníka.