LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 9. – Čl. I bod 11. - § 168 ods. 2
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zaviesť (rozšíriť na ďalší prípad okrem dedenia) výnimku zo zásady, že nedotknuteľnosť pohľadávky konkurzom sa nevzťahuje na prevedenú pohľadávku na prípady, kedy dlžník mal preukázateľne vedomosť o postúpení, prevodu alebo prechodu danej pohľadávky, najmä ak mu bolo postúpenie pohľadávky oznámené alebo preukázané. 
Máme za to, že účel predmetnej zásady sa uplatní práve na situácie, kedy nevie dlžník o postúpení a preto nie je efektívne možné oznámenie.