LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 8. – Čl. I bod 11. - § 168 ods. 1 písm. c)
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť časť ustanovenia v znení „v rozsahu, v ktorom je krytá predmetom zabezpečovacieho práva“. Zároveň navrhujeme rozšíriť písm. c) aj o podmienené pohľadávky a ručiteľské záväzky. 
Nevidíme dôvod okresávať uspokojenie záložného veriteľa v konkurznom predpise, najmä pre situácie, kedy nie je pohľadávka konkurzom dotknutá,  nebude sa ani v rámci konkurzu uspokojovať a ani predmet zabezpečenia nebude podliehať konkurzu. Pokiaľ bude ponechané ustanovenie o rozsahu, je potrebné zodpovedať otázku ako bude vyhodnotený ten rozsah,  ako má veriteľ postupovať (prihlásiť časť pohľadávky). Pričom je potrebné zohľadňovať, že hodnota speňaženia pri represii je vždy výrazne nižšia ako napr. hodnota určená znaleckým posudkom. 
Medzi oddlžením nedotknuté pohľadávky majú logicky patriť aj podmienené pohľadávky (napr. z bankovej záruky) a ručiteľské záväzky nakoľko tieto nie sú a ani nemusia byť splatné v čase oddlženia.