LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 6. – Čl. I bod 11. - § 167 ods. 2
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť ods. 2 o novú vetu: „Advokát alebo Centrum právnej pomoci  svojím podpisom na  vyhlásení o platobnej neschopnosti, potvrdí pravdivosť skutočností v ňom uvedených dlžníkom.“
Zmyslom zmeny je zachovať filozofiu nezaťažovať dlžníka osobitným preukazovaním  platobnej neschopnosti, no súčasne zabezpečiť elementárnu istotu pre veriteľov, že „ručením“ advokáta a Centra právnej pomoci sa vylúčia fiktívne odôvodnené, účelové a špekulatívne návrhy, ktorý by ich poškodzovali. V podstate jediný kto môže následne tvrdiť, že úpadca nebol platobne schopný je veriteľ, ktorý to bude musieť aj preukázať. Nemyslíme si, že takýto postup je správny a dôkazné bremeno by nemalo byť prenesené de facto z úpadcu na veriteľa.