LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku)
Pripomienka k: § 171s, odsek 4
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť znenie: Ak sa jedná o veriteľov, ktorí sú s dlžníkom spoluvlastníci spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu v zmysle zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, doručovacou adresou je sídlo správcu bytového domu. 
Dôvod: Správca bytového domu je podľa zákona 182/1993 Z.z. okrem iného  povinný vykonávať správu domu samostatne v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a na ich účet a je oprávnený konať pri správe domu za vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pred súdom. Pri správe domu je správca povinný zastupovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb alebo činnosťou vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome,  vykonávať práva k majetku vlastníkov len v záujme vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,  sledovať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a vymáhať vzniknuté nedoplatky.