LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku)
Pripomienka k: § 171g
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť povinnosť evidencie všetkých vyhlásených konkurzov na fyzické osoby v osobitnom registri úpadcov  tzv. malých konkurzov. Dôvodom navrhovanej úpravy je zjednodušenie vyhľadávania vyhlásených konkurzných konaní s cieľom dodržania lehoty na prihlásenie pohľadávky. V prípade, že veriteľ má niekoľko tisíc zákazníkov, sledovanie informácií o nových konkurzoch v Obchodnom vestníku je časovo náročné a neprehľadné.