LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 11 § 171p návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 171p ods. 2 druhej vete navrhujeme slová „trvá na spísaní majetku“ nahradiť slovami „trvá na zapísaní majetku do súpisu“ a slová „voči namietajúcemu veriteľovi“ nahradiť slovami „voči prihlásenému veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku,“. V § 171p ods. 2 poslednej vete navrhujeme slová „žiaden veriteľ“ nahradiť slovami „žiaden prihlásený veriteľ“. Ide o precizovanie znenia ustanovenia za účelom jeho jednoznačnosti a väčšej zrozumiteľnosti.