LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 11 § 171p návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
1. Odporúčame slová „bezpodielové spoluvlastníctvo dlžníka“ nahradiť slovami „dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov“ a slová „v bezpodielovom spoluvlastníctve dlžníka“ nahradiť slovami „v dlžníkovom bezpodielovom vlastníctve manželov“. Navrhujeme precizovať formuláciu ustanovenia v súlade so znením § 143 Občianskeho zákonníka, ako aj s doterajším znením § 53 novelizovaného zákona. 
2. Odporúčame zvážiť úpravu postupu vo vzťahu k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov, ak napr. dlžník uzavrie manželstvo počas konkurzu alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zanikne pred vyhlásením konkurzu, avšak nie je pred jeho vyhlásením vyporiadané, resp. ak manželia po vyhlásení konkurzu uzatvoria dohodu o jeho vyporiadaní alebo podajú návrh na súd na jeho vyporiadanie.