LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku)
Pripomienka k: § 168, odsek 1
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme    doplniť písm. h/ v znení: „Pohľadávka veriteľa – fyzickej osoby, ktorá vznikla bez priameho zmluvného vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom, vrátane príslušenstva takejto pohľadávky“ xx/
Poznámka pod čiarou k odkazu xx/ Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
Dôvod: Je nespravodlivé, aby na nezodpovedné správanie jednotlivca – dlžníka, ktorý sa spravidla dostal do platobnej neschopnosti vlastným pričinením, doplácali ostatní vlastníci bytov  v dome. Vlastníci bytov nemajú možnosť vyberať si svojho suseda, žiadnym spôsobom nevedia ovplyvniť výber obyvateľov domu. Zákon nemôže prikazovať, aby tí vlastníci bytov, ktorí často z veľmi nízkeho príjmu zodpovedne  a pravidelne platia do spoločných fondov bytového domu, prispievali aj na zaplatenie dlhov svojho nezodpovedného suseda.