LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 11 § 171j návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. V § 171j ods. 1 navrhujeme vypustiť slová „voči dlžníkovi“. Navrhujeme odstrániť duplicitné uvedenie subjektu, voči ktorému je prihlásená pohľadávka splatná.
2. V § 171j ods. 2 navrhujeme zvážiť úpravu znenia v nadväznosti na odôvodnenie tohto ustanovenia, v ktorom sa používa slovné spojenie „dlžník úpadcu“.