LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku)
Pripomienka k: § 168, odsek 1, písm. c
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť znenie: za zabezpečenú pohľadávku sa vždy považuje aj pohľadávka zabezpečená zákonným záložným právom v zmysle zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, pričom vlastníci bytov a nebytových priestorov majú postavenie prednostného zabezpečeného veriteľa.
Dôvod: Nejednoznačný a často rozdielny výklad ustanovení zákona 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a Občianskeho zákonníka v úprave zákonného záložného práva k bytom a nebytovým priestorom v bytových domoch  má za následok odmietanie zápisu zákonného záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a NP v bytovom dome zo strany niektorých katastrálnych úradov. Vzniká tým právna neistota a a nejasnosti pri určení poradia záložných práv.