LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 11 § 171b návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. Odporúčame v § 171b ods. 1 bližšie špecifikovať slová „integračného procesu“ napr. odkazom na osobitný predpis v poznámke pod čiarou. 
2. V § 171b ods. 2 písm. h) navrhujeme slová „svojich veriteľov“ nahradiť slovami „svojho veriteľa“, a to v súlade s bodom 3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. V tejto súvislosti poukazujeme aj na znenie § 239 Trestného zákona v znení neskorších predpisov. 
3. V § 171b ods. 2 písm. i) navrhujeme za slovo „neplní“ vložiť slová „súdom určený“. Ide o precizovanie ustanovenia, keďže v prípade platobne neschopného dlžníka mohol byť vyhotovený aj iný splátkový kalendár, ktorý bol predmetom predchádzajúcej dohody veriteľa s dlžníkom a ktorý nebol splnený. 
4. V § 171b ods. 3 navrhujeme za slová „vedúci zamestnanec alebo“ vložiť slovo „nadriadený,“. Poukazujeme v tejto súvislosti na terminológiu uvedenú v osobitných predpisoch, napr. v § 8 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. v § 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Zároveň pojem „nadriadený“ používa aj Trestný zákon v znení neskorších predpisov a Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Navrhujeme ustanovenie tiež upraviť v súlade s bodom 5.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR.