LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 11 § 171a návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 171a ods. 1 navrhujeme slová „do troch rokov od zrušenia konkurzu“ nahradiť slovami „a to do troch rokov od vyhlásenia konkurzu“. Vzhľadom na význam celého ustanovenia sa domnievame, že lehota by mala začať plynúť odo dňa vydaného rozhodnutia o oddlžení, ktorým môže byť podľa § 171 ods. 1 okrem uznesenia o určení splátkového kalendára len uznesenie o vyhlásení konkurzu.