LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZBHS (Združenie bytového hospodárstva na Slovensku)
Pripomienka k: § 167, odsek 2
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť druhú vetu: „V týchto konaniach sa platobná neschopnosť dlžníka neskúma“ a nahradiť ju znením: „ Platobnú neschopnosť dlžníka preskúma súd“.
Dôvod: Ponechanie možnosti dlžníkovi samostatne si určiť, že je platobne neschopný, môže viesť k zneužívaniu inštitútu oddlženia a konkurzu, čo podporuje nezodpovedné správanie dlžníkov a na druhej strane znevýhodňuje veriteľov.