LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 11 § 167 návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Dávame na zváženie úpravu ustanovenia § 167 ods. 1 tak, aby sa za platobne neschopnú osobu, ktorá je oprávnená sa domáhať zbavenia sa svojich dlhov podľa predloženej právnej úpravy, nepovažoval dlžník, ktorého nesplneným peňažným záväzkom je iba záväzok uvedený v § 169.