LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 11 návrhu zákona všeobecne
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. Odporúčame nadpisy jednotlivých hláv štvrtej časti umiestniť pod ich číselným označením. Zároveň navrhujeme doplniť vhodný nadpis prvej hlavy štvrtej časti napr. slovami „Všeobecné ustanovenia“. Ide o úpravu v súlade s bodom 21.1. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR.
2. Odporúčame bližšie špecifikovať slová „návrh“ a „konanie“, ktoré sú uvedené v jednotlivých ustanoveniach štvrtej časti, napr. v § 171a, § 171b, § 171e, § 171h, § 171l, § 171m, pričom tieto slová majú v jednotlivých ustanoveniach aj odlišný obsahový význam.  
3. V nadväznosti na úpravu v § 10a novelizovaného zákona, ktorý používa pojem „úpadca“ vo vzťahu k fyzickej osobe, navrhujeme zvážiť používanie tohto pojmu aj v rámci predloženého znenia štvrtej časti tohto zákona. V prípade, že tento pojem sa nebude vo štvrtej časti používať, odporúčame úpravu § 10a novelizovaného zákona.  
4. V celom texte návrhu zákona odporúčame upraviť označenie paragrafov v príslušnom číselnom a abecednom poradí, keďže niektoré z nich majú rovnaké označenie (napr. § 171p, § 171z).