LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bodu 5 návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame v súvislosti s vypustením § 53 vypustiť aj vnútorné odkazy uvedené napr. v § 102 ods. 5 a v § 103 ods. 1 novelizovaného zákona.