LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Alexander, Juraj, Mgr.
Pripomienka k: § 171zg
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
- Náklady a náročnosť činnosti správcu je možné obmedziť tým, že bude návrh splátkového kalendára len preskúmavať, nie zostavovať.
- Akým spôsobom sa zisťujú pohľadávky? Nie je upravený žiadny proces prihlasovania, apod. 
- ods. 3: Bolo by vhodné odkázať na úpravu v exekučnom poriadku, ináč je ustanovenie vágne.
- ods. 7: Nie je možné, aby dlžník bez možnosti obrany takto stratil „svoj proces“. Zastavenie konania by mal správca len navrhnúť súdu a dlžník by mal mať možnosť namietať a aj sa odvolať.