LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Alexander, Juraj, Mgr.
Pripomienka k: § 171x
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Toto ustanovenie de facto legitimizuje ukrývanie prostriedkov tvoriacich majetkovú podstatu dlžníkom. Ak má peniaze, má ich dať veriteľom, a nie vykupovať majetok z majetkovej podstaty. Aj keď sa to v skutočnosti v praxi deje, spravidla ide o porušovanie platného práva. Navyše sa tým vlastne zriaďuje predkupné právo k všetkému majetku, čo spravidla vedie k podstatne nižšiemu výťažku dražieb a podobných procesov (načo by niekto vynakladal námahu, keď istotu, že predmet dražby získa, aj tak nemá). Nie je tiež jasné, prečo by toto právo mali mať osoby dlžníkovi blízke nezávisle na jeho vôli. Tým by predsa mohli príbuzní ešte viac dlžníkovi škodiť. Ak majú peniaze, mali mu ich poskytnúť pred vstupom do konkurzu na uspokojenie veriteľov.