LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Alexander, Juraj, Mgr.
Pripomienka k: § 171s
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
- ods. 4: Správca by mal adresy aspoň základným spôsobom preveriť, na to môže mať software a je to v záujme veriteľov jeho úloha – nie je možné sa spoliehať na dlžníka, ktorého záujmy sú iné.
- ods. 5, 6: Popierať/udeľovať súhlas s uznaním by mal primárne správca, prípadne aj dlžník. Správca musí chrániť spoločný záujem veriteľov.