LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Alexander, Juraj, Mgr.
Pripomienka k: § 171r
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
- Principiálne nesúhlasím s vyňatím zabezpečených pohľadávok. Nie je asi problém, aby zabezpečený veriteľ prípadne, so súhlasom správcu, speňažoval sám, ale pohľadávka by mala byť evidovaná v konkurze a ostatní veritelia by mali mať prostredníctvom správcu kontrolu nad postupom.
- ods. 6: Ak zabezpečený dlh nepokrýva celú hodnotu zaťaženého majetku, musí mať správca povinnosť zabezpečiť, že tento bude speňažený spôsobom, ktorý nepoškodzuje ostatných veriteľov. Kontrola je vo väčšine prípadov jednoduchá a ide o základný mechanizmus ochrany nezabezpečených veriteľov. Trovy znaleckého posudku by mal hradiť dlžník v rámci preddavku alebo zabezpečený veriteľ, ktorý chce postupovať samostatne (tj. nepredávať prostredníctvom správcu, ktorý by bol viazaný jeho pokynmi). Okrem toho nie je riešená otázka, ako sa zistí, v akom rozsahu pohľadávka zabezpečeného veriteľa, ktorá presahuje hodnodu predmetu zabezpečenia, zaniká...