LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Alexander, Juraj, Mgr.
Pripomienka k: § 171f
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Možnosť zastupovať dlžníka by mohli mať aj iné právnické a podobné profesie, daňoví poradcovia, notári, exekútori, apod. Zároveň by mala byť stanovená maximálna odmena, ktorú budú tieto osoby za spísanie návrhu dostávať, pričom táto odmena by im mala byť hradená až ako prednostná pohľadávka v oddlžení (ináč bude ich motivácia v rozpore so záujmami veriteľov aj dlžníka).