LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Alexander, Juraj, Mgr.
Pripomienka k: § 171e
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
- ods. 2: Nevidím dôvod takto obmedzovať zodpovednosť správcov. Opakované porušenie môže zostať často utajené a ak je závažné, aj tak je to dôvod na odvolanie správcu.
- ods. 3: Uznesenie o odvolaní však musí byť vykonateľné jeho doručením novo ustanovenému správcovi, ináč as celý proces zbytočne zablokuje. Navyše by bolo vhodné odvolaciemu súdu umožniť v záujme kontinuity procesu aj v prípade zrušenia rozhodnutia o odvolaní ponechať už nového správcu vo funkcii.