LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Alexander, Juraj, Mgr.
Pripomienka k: § 171c a § 171d
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
- Nesúhlasím s tým, aby správca nemal možnosť ani povinnosť odporovať právnym úkonom v záujme všetkých veriteľov. Za prvé sa tým narušuje kolektívna povaha konania. Za druhé sa tým vlastne dlžníci podporujú v tom, aby sa prípadného majetku pred oddlžením zbavili. Ak štát ustanoví subjekt disponujúci kvázi-verejnou mocou, aby dohliadal nad určitým procesom, musí zabezpečiť, že takýto subjekt preverí aspoň základné predpoklady. Podobne by mal správca vykonať aj iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka (mimo podkladov), ak dôvodnosť takých šetrení vyplýva zo spisu.