LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Alexander, Juraj, Mgr.
Pripomienka k: § 168
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
- ods. 1 písm. a) – neviem, či je vhodné, vynímať fyzické osoby bez rozlíšenia a naopak pre právnické osoby bez rozlíšenia predpokladať, že sa o oddlžení dozvedia; domnievam sa, že ak je predpokladom (jedným z mála) oddlženia uvedenie príslušného dlhu v zozname záväzkov, tak by informovaní mali byť všetci veritelia;
- ods. 1 písm. c) – s týmto principiálne nesúhlasím, viz sprievodný e-mail; odhliadnuc od toho, nie je jasné, čo znamená odkaz na § 169 ods. 1 písm. a) a b) – môže zabezpečený veriteľ naďalej príslušenstvo >5% uplatňovať mimo konkurz?