LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Alexander, Juraj, Mgr.
Pripomienka k: bodom 1 až 10
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Domnievam sa, že je nevhodné úplne vylúčiť štandardný konkurz u fyzických osôb. V prvom rade to znamená, že nútime veriteľov, aby sa svojich pohľadávok domáhali v nezmyselných exekúciách, aj keď je jasné, že dlžník je v úpadku. V druhom rade prakticky vylučujeme insolvenčné riešenie situácie u dlžníkov, ktorí podmienky pre oddlženie nesplňujú.

Zároveň by bolo vhodné umožniť spoločné oddlženie manželov.