LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Alexander, Juraj, Mgr.
Pripomienka k: Všeobecne k návrhu
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
- Nesúhlasím s tým, aby bolo možné sa oddlžiť v konkurze bez akýchkoľvek vecných podmienok, tj. bez maximálnej hranice výšky dlhu, bez minimálnej hranice ponúknutého uspokojenia. Česká skúsenosť ukazuje, že pri ekvivalentne stanovenej hranici minimálneho plnenia volí absolútna väčšina dlžníkov splátkový kalendár, čo zodpovedá tomu, že majetok (i) buď nemajú alebo, skôr výnimočne, (ii) majú a chcú si ho nechať, nie dať ho veriteľom. Ani v prípade ad (ii) nie je v SR možné predpokladať, že by sa majetku dobrovoľne vzdali. 
- Nesúhlasím s tým, aby zabezpečení veritelia boli úplne mimo proces oddlženia. Navyše, ideálnym riešením prípadného zabezpečovacieho práva na obydlí dlžníka je vyplatenie veriteľa v splátkach, nie vykupovanie nehnuteľnosti dlžníkom, obcou či osobami blízkymi, čo budú vždy pomerne pochybné operácie. 
- Domnievam sa, že celý proces by mal byť viac elektronický a automatizovaný. Podávanie návrhov v papierovej podobe, zverejňovanie dokumentov v obchodnom vestníku apod. nebude pri predpokladanom počte desiatok tisíc oddlžení ročne fungovať – podania by na súdoch aj u správcov (a u systémových veriteľov) mali spracovávať predovšetkým počítače, ľudský faktor by mal fungovať na hodnotenie skutočností.