LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Psotka, Peter
Pripomienka k: čl. I 11.bod 171r ods. 5
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Predmetné ustanovenie nerieši otázku, že v prípade, ak po speňažený zaťaženého majetku bude výťažok vyšší ako výška zabezpečených pohľadávok prihlásených zabezpečených veriteľov, či je správca povinný týmto veriteľom vydať celý výťažok (aj napriek tomu, že je vyšší ako ich pohľadávky) alebo má prevyšujúcu časť vrátiť dlžníkovi, prípadne či ho môže použiť aj na úhradu pohľadávok nezabezpečených veriteľov v rámci rozvrhu. S prihliadnutím na čo najvyššiu mieru uspokojenia prihlásených veriteľov, by bolo vhodné, aby správca mohol takýto zostatok výťažku použiť aj na uspokojenie pohľadávok prihlásených nezabezpečených veriteľov v rámci rozvrhu.