LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Psotka, Peter
Pripomienka k: čl. I 11.bod § 171z
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Vzhľadom na skutočnosť, že v zákone nie je bližšie definované čo predkladateľ zákona rozumie pod pojmom "vymôcť pohľadávky" (a nie je výklad tohto pojmu možné vyvodiť ani z dôvodovej správy), bolo by vhodné aby bližšie definoval aké právne kroky má správca počas takéhoto časového obdobia vykonať. T.j. či má správca uplatniť takéto pohľadávky žalobou na súde, prípadne či má iba veriteľovi zaslať výzvu na zaplatenie atď.