LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Psotka, Peter
Pripomienka k: čl. I 11.bod 171u a § 171z
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V prípade ustanovení o speňažovaní nehnuteľností a pohľadávok a iných majetkových hodnôt, by bolo vhodné, aby bolo do návrhu zákona doplnené, že kedy tento majetok (v prípade ak ho správca nevie dlhšiu dobu speňažiť) prestáva podliehať konkurzu. Napríklad v prípade speňaženia hnuteľných vecí v § 171v ods. 2 je takáto skutočnosť priamo v návrhu zákona upravená.