LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Psotka, Peter
Pripomienka k: čl. I 11.bod 171u
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností, by bolo vhodné bližšie definovať pojem nehnuteľnosti menšej hodnoty, nakoľko z návrhu zákona nie je zrejmé aká má byť hodnota takýchto nehnuteľností.