LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Psotka, Peter
Pripomienka k: čl. I 11.bod 171s
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V predmetnom ustanovení nie je riešené aké náležitosti má mať prihláška, ako aj to, či predmetná prihláška bude vo forme jednotného formuláru, ktorého vzor ustanoví vykonávacia vyhláška. Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností by súčasne bolo vhodné (ak sa do návrhu zákona doplnia ustanovenia o podstatných náležitostiach prihlášky), aby došlo v zákone k uvedeniu spôsobu vyriešenia situácie ohľadne toho ako má správca postupovať, v prípade, ak mu príde prihláška, ktorá nemá všetky podstatné náležitosti.