LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Psotka, Peter
Pripomienka k: čl. I 11.bod 171e
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Podľa navrhovaného znenia novely zákona nemajú veritelia žiadne právo rozhodovať o výmene správcu počas celého konkurzu. Je zrejmé, že pri konkurze sú najviac postihnutý platobnou neschopnosťou svojho dlžníka jeho veritelia. Z tohto dôvodu, by mali mať zachované právo rozhodovať o výmene správcu. Z tohto dôvodu by bolo vhodné aby sa do novej právnej úpravy uviedla možnosť, tak ako je za terajšej úpravy, rozhodovať na schôdzi veriteľov o výmene správcu.