LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Psotka, Peter
Pripomienka k: čl. I 11.bod § 169 ods. 1 písm. c) a d)
Dátum vytvorenia: 19.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Zastávam názor, že predkladateľ zákona nedostatočne zdôvodnil prečo v prípade oddlženia majú byť pohľadávky zo zmenky (ak bola podpísaná dlžníkom pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára) považované za nevymáhateľné. Predmetný inštitút (zmenka) sa v praxi bežne využíva a to predovšetkým v podnikateľskej činnosti (týka sa to predovšetkým fyzickej osoby  –  podnikateľa), avšak často sa používa aj vo vzťahoch medzi fyzickými osobami (napr. jedna fyzická osoba požičiava určitú peňažnú sumu druhej, pričom na zabezpečenie vrátenia predmetnej pôžičky dlžník veriteľovi vystaví vlastnú zmenku). V takto navrhovanej úprave zákona bude veriteľ takejto pohľadávky podstatným spôsobom znevýhodnený oproti iným veriteľom. V zákone sa nerieši situácia, či sa za nevymáhateľnú pohľadávku bude považovať aj pohľadávka zo zmenky, ak je priznaná právoplatným a vykonateľným exekučným titulom. S prihliadnutím na uvedené, by preto bolo vhodné ustanovenie § 169 ods. 1 písm. c) z novely zákona vypustiť.